Bokning av MF dagar 2024
22 Feb, 2024

Manifestkalender 2024

(to read this message in english, scroll down)

 

Hej!

 

För dig som är medlem, men ännu inte har hoppledarbehörighet, närmar sig inte bara hoppningen utan även dagar i manifestet.* Här följer allt du behöver veta.

* Elever 2023 från vår klubb behöver inte heller sitta i manifestet detta år men rekommenderas att göra manifestpraktik så man är redo inför säsongen 2025.

 

Manifestpraktik

Har man gjort manifestpraktiken, gammal som ny medlem, men fortfarande känner sig osäker över något, t.ex. hur man stänger manifestet eller hur lastviktsberäkningarna går till; tveka inte att fråga om hjälp samt praktisera dessa moment igen. 

Om det är ditt första år som manifestor, så ska du göra minst en dag manifestpraktik innan din första inbokade dag i manifestet. Under praktiken ska alla steg i dokumentet Manifestpraktik, praktiseras tillsammans med en erfaren manifestor. Notera dock att praktiken inte måste göras i ett svep utan kan delas upp över flera dagar. Dokumentet finns här på Otterdalen under menyn Klubben > Dokument > Hoppstyrning > 10.6 Manifestpraktik när du är inloggad.

När och med vem du gör praktiken med är upp till dig och den bokas inte heller in på hemsidan. Däremot ska du höra av dig en eller ett par dagar innan till den som ska sitta i manifestet den dagen du ska göra manifestpraktik. Vem som sitter när i manifestet ser man i kalendern som hittas under menyn Hoppning > Kalender, kontaktuppgifter hittar man under Klubben > Matrikel.

Prio-dagar

I år kommer vi fortsätta att ha prio-dagar, det är dagar då det pågår tävling eller andra event som kräver att man har lite mer koll på manifestet. När dessa dagar blir aktuella kommer de att kommuniceras ut allt eftersom. Ställ upp och ta en sådan dag om du har möjlighet.

Bokningskalendern

Bokningskalendern öppnar söndag 25:e februari kl 12:00. Då kan alla manifestorer boka sig på manifestpass här på hemsidan via menyn Klubben > Bokning av arbetsdagar. Alla ska boka in sig på minst 2 dagar till att börja med och bör räkna med en tredje dag - men i så fall återkommer vi. Dagarna i manifestet är fördelade lika över alla medlemmar som är skyldiga att sitta i manifestet.

Den ordinarie hoppsäsongen sträcker sig i år från 28:e mars till och med 27:e oktober med hela hoppveckor från v.27 till och med v.31, med avbrott i slutet av vecka 27 pga. Summer Meet. Hoppning på datum utanför ordinarie säsong räknas som vinterhoppning och då är det “delat ansvar” i manifestet. Under hoppsäsongen hoppar vi bara dagar märkta "HOPPNING" i kalendern. Det finns även dagar märkta med "(Tillsätts senare)" som inte går att boka, dessa dagar kommer bli bokningsbara allt eftersom tidigare dagar blir uppbokade.

För att hålla igång hoppningen hjälps vi åt att hålla kalendern bokad. Där “hjälpas åt”, syftar på att man anstränger sig och tar dagar som kräver lite extra när man har möjligheten - detta kan till exempel vara att ta prio-dagar eller hoppdagar på vardagar. Om hoppdagar trots allt saknar manifestorer kommer vi att tilldela dessa till de som inte valt sina dagar, vi strävar efter att ha minst 1 månad framförhållning innan den aktuella hoppdagen. Så se till att boka in dig, för vad vi hört brukar det vara mer uppskattat att få välja dagar själv än att få dem tilldelade!

Byte av dagar

Om du behöver byta din hoppdag finns det förhoppningsvis någon som du kan byta med. Börja med att fråga runt och försöka hitta någon själv som kan byta med dig, hittar du ingen kan du skriva i medlemsgruppen på facebook. Ett annat alternativ är att hitta någon som kan ta din manifestdag mot betalning. Vi har även en lista på vilka manifestorer som skulle kunna tänka sig ta extra manifestdagar mot ersättning - är du en av dem och vill vara med på listan kontakta oss!

Efter alla byten är det viktigt att du kontaktar oss så vi kan uppdatera kalendern. På så sätt har hoppledaren och övriga medlemmar koll på vem som sitter i manifestet när.

Uppstartsmöte

Inför att hoppningen startar varje dag så ska det hållas ett uppstartsmöte. Detta möte är med piloten, hoppledaten och du som manifestor, och på avstämningen ska man kort diskutera om det är något speciellt som gäller för dagen. Det finns en mall man kan följa som man hittar på Otterdalen under Dokument > Hoppstyrning > FKA-Uppstartsmote-hoppdag eller i fysiskt exemplar i manifestet.

 

Glöm inte att ni alltid kan prata med oss om ni har frågor eller funderingar kring manifestet,

/Era MF-ansvariga, manifest[at]fkaros.se


 

Manifest calendar 2024

Hi!

 

For those of you who are a member, but do not yet have a jump leader (HL) license, not only is the jumping season approaching fast but also the days in the manifest..* Here is everything you need to know:

* Students 2023 from our club do not have to sit in the manifest this year, but are recommended to do manifest practice so that you are ready for season 2025.

 

Manifest practice

Have you done the manifest practice, old or new member, but still feel unsure about something, e.g. how to close the manifest or how the load weight calculations are done; don't hesitate to ask for help and practice these steps again.

If it is your first year as a manifestor, you must do at least one day of manifest practice before your first booked day in the manifest. During the practice, all steps in the Manifest Practice document must be exercised together with an experienced manifestor. However, note that the practice can be spread over several days. The document is available here at Otterdalen under the menu Klubben > Dokument > Hoppstyrning > 10.6 Manifest practice when logged in.

When and with whom you do the practice is up to you and it is not booked on the website. However, you must contact the person who will sit in the manifest one or a couple of days before the day you are to do the manifest practice. You can see who is sitting when in the manifest in the calendar found under Hoppning > Kalender menu, contact details can be found under Klubben > Matrikel.

Prio-days

This year we will continue to have priority days (prio-dagar), these are days when there is a competition or other events that require you to have a little more experience in manifest. Dates for these days will be communicated further into the season. Be there for our members and take such a day if you have the opportunity.

Booking calendar

The booking calendar opens Sunday 25th February at 12:00. Then all manifestors can book a manifest pass here on the website via the menu Klubb > Bokning av arbetsdagar. Everyone must book 2 days, and should assume you’ll have to do a third day - but in that case we will get back to you. The days in the manifest are evenly split between all members who are required to sit in the manifest.

The regular jumping season this year starts on March 28th and ends on October 27th, with full skydiving weeks (hoppveckor) from w.27 to w.31 with the exception of the end of w.27 due to Summer Meet. Jump days outside this range are counted as winter jumping which implies shared responsibility in the manifest. During the jumping season we only jump on days marked "HOPPNING" in the calendar. There are also days marked with "(Tillsätts senare)" that cannot be booked, these days will become bookable as earlier days are booked up.

To keep the jumping going, we help keep the calendar booked. Helping each other refers to making an effort and taking days that require a little extra when you have the opportunity - this could be, for example, taking prio-days or weekdays. Nevertheless, if there are days without any booked manifestors we’ll assign these to those who have not chosen their days and we strive to have at least 1 month's notice. So make sure to book your days, because from what we've heard it's usually more appreciated to be able to choose the days yourself than to have them assigned!

Change of days

If you need to change your jump day, there is hopefully someone you can switch with. Start by asking around and trying to find someone yourself who can exchange days with you, if you don't find anyone, you can write in the member group on Facebook. Another option is to find someone who can take your manifest day for compensation. We also have a list of which manifestors could consider taking extra manifest days for compensation - if you are one of them and want to be on the list, contact us!

After every change of days, it is important that you contact us so that we can update the calendar. In this way, the jump leader and other members will know who is in the manifest when.

Start-up meeting

There should be a start-up meeting each morning before jumping starts. The meeting is to include the pilot, the jumpleader (hoppledaren) for the day and you the manifestor. During this meeting you're supposed to ensure that everyone is on the same page regarding the jumping and if applicable discuss anything that might be out of the ordinary. There is a checklist that could be followed which can be found at Otterdalen at Dokument > Hoppstyrning > FKA-Uppstartsmote-hoppdag or in physical form in the manifest.

 

You can always contact us if you have any questions or concerns regarding the manifest,

/Your head of manifest, manifest[at]fkaros.se

Svenska Fallskärmsklubben Aros

076-1403282
[javascript protected email address]

 

Karta / Adresser...