Manifestbokning 2022
15 Feb, 2022

Manifestkalender 2022 [SE]


(To read this message in english, scroll down)

För dig som kanske har varit medlem sedan länge (samt inte har Hoppledarbehörighet) och för dig som startade elevkurs hos oss 2020* eller tidigare, har det nu blivit dags att själv boka in sig på manifestordagar.
*Har du gått kurs i annan klubb och sedan blivit medlem hos oss, är det tänkt att du också ska boka in dig på manifestpass oavsett när du gick kursen.

Är det ditt första år som manifestor eller känner du dig minsta osäker, då ska du sitta minst 1 dags manifestpraktik nån gång innan din inbokade dag (inte dagen före!) och följa blanketten Manifestpraktik. När och med vem du gör praktiken är upp till dig och det bokas inte in på något vis. Däremot kan det vara bra om du själv skickar ett sms eller dylikt till den som ska vara manifestor, ex. dagen före så att du inte missar uppstart för dagen och inte heller nedstängningen för dagen - dessa har vissa problem med. En Manifestormanual finns på hemsidan under Dokument > Hoppstyrning, samt finns en fysisk och digital kopia i manifestet. Du behöver också en egen inloggning till SkyWin, be mig om detta i god tid innan det är dags. 

>> Nytt för i år är att vi har en del dagar som är klassade som Prio-dagar. Under dessa dagar pågår tävling eller annat event som kräver att man har lite koll. Om man gör sitt första år i manifestet denna säsong så avråds man från att ta dessa dagar. Snälla alla ni som har lite erfarenhet, ta 1 sån dag så hjälps vi alla åt.
Dessa dagar är: 13/5, 27/6-1/7, 25-29/7, 5-7/8. <<

Bokningskalendern öppnar onsdag 23 februari kl 19:00. Då kan var och en själva logga in på hemsidan (otterdalen.fkaros.se) och boka sig på manifestpass – 2 pass per person. Om det skulle behövas en 3’e dag återkommer jag om det senare.
Har du inte loggat in på hemsidan förut så testa genast så du inte stöter på problem senare, om några problem så bara hör av dig så löser vi det.

Väl inloggad, i huvudmenyn på hemsidan > Otterdalen > Bokning av arbetsdagar. Den ordinarie hoppsäsongen sträcker sig i år från 2 April till och med 30 Oktober (Aug-Okt månad samt några andra perioder där det står Tillsätts senare kommer öppnas för bokning senare). Eventuell hoppning före och efter 2/4--30/10 ses som vinterhoppning då vi inte bokar in en fast manifestor utan folk på plats får hjälpas åt.

Välj dagar där det i kalendern står Hoppning…, det kan vara vardagar som klassas som helgdagar, vi har en del fredagar med start i Maj som det bedrivs hoppning från omkring lunchtid samt har vi en del vardagar som inte klassas som helgdagar men då det är events eller hoppvecka. Hoppveckorna sträcker sig i år över v.26-31 (undantaget v.27 för Summermeet) med verksamhet varje dag.

Vecka 27 kommer dock vara preliminärt bokningsbar, ifall de stället in igen. Om det inte ställs in förväntas det att man bokar nya dagar längre fram på året.

Alla har vi mycket att göra, vill få ut det mesta av vår lediga tid och hoppa så mycket det bara går. Just därför är det viktigt att vi alla hjälps åt så gott vi kan, för att hålla hoppningen igång så smidigt som möjligt. 

Har du exempelvis möjlighet att vara ledig fredagar och ta manifestpass, ta då gärna fredagar. Har du inte tidigare tagit något manifestpass under hoppveckorna och har möjlighet att göra det - gör då gärna det.
- Jag vill uppmana alla att tänka på era fellow Arosmedlemmar och välj inte bara ”de lättare” dagarna, sprid ut lite och ta en av varje så blir alla gladare. 

Om en hoppdag saknar manifestor kommer jag att tilldela dem som inte valt sina dagar, senast 1 månad innan den aktuella hoppdagen. Så se till att boka in dig, att få välja själv brukar vara mer positivt.

Byte av dagar? Självklart kan man göra det. Prata först med dem du känner och försök byta sinsemellan, nästa steg är att fråga på Facebook-gruppen. Har man gott om pengar finns det ibland några som kan tänka sig att ta någon dag mot ersättning, det gör ni upp om sinsemellan. Dock(!) för alla byten av dagar så önskar jag bli meddelad så att jag kan justera kalendern, rätt namn ska stå på rätt dag.
- Är du själv intresserad att under året ta något manifestpass mot ersättning, skicka PM till mig.

// Manifestansvarig, manifest[a]fkaros.se

----------------------------------------------------------------------------

Manifest calendar 2022 [EN]


To those of you who might have been a member since long (without ”Jump Leader” : HL license) and for those who started a student course at Fk Aros 2020* or earlier, now is the time to book your days in the manifest.
*Have you done the student course at any other club and afterwards become a member of ours, then you should also sign up for manifest days no matter when you went the course.

Is it your first year as a manifestor or if you feel insecure of how it works, then you shall practice in the manifest for at least 1 day sometime before you're scheduled (not the day before!) by following the form Manifest practice. When and with whom you practice is up to you and it’s not scheduled in any way. But it could be a good thing if you send an sms or such to the booked manifestor, i.e. the day before so that you don't miss the startup of the day or the closing down - these situations some manifestors have problems with. A Manifestormanual is on the website under Dokument, also a physical and digital copy in the manifest. You'll need your own login to SkyWin, ask for that in good time before it's your day. 

>> New for this year is a couple of days seen as Prio(rity) days. During these days there will be competition or other event that demand one to be a bit more efficient. If you are doing your first year in the manifest you are recommended not to pick one of these days. Please all you that have some experience, pick one such day so we all contribute and help each other.
The days concerned days: 13/5, 27/6-1/7, 25-29/7, 5-7/8. <<

The booking calendar will open Wednesday 23rd of February at 19:00. At that time everyone can themselves login to the website (otterdalen.fkaros.se) and book for manifest days – 2 days per person. If a 3rd day would be needed I’ll inform about that later.
If you haven’t logged in to the website before, try it as soon as you can before that, so that you don’t run into trouble later, if any problems just let me know and we’ll sort it out. 

Once logged in, in the main menu of the website (swedish language selected) > Otterdalen > Bokning av arbetsdagar. The regular skydiving season is this year between the 2nd of April until the 30th of October (Aug-Oct and some days where it says Tillsätts senare will open up for booking later on), all skydiving before and after 2/4--30/10 is seen as Winter skydiving done by the help of those present, not having a particular assigned manifestor.

Select days in the calendar where it says Hoppning…, it can be a Mon-Fri that is classified as swedish holidays, we have skydiving on Fridays around lunchtime starting in May and Mon-Fri that is not holidays but when there is an event or skydiving week ( = Hoppvecka). The skydiving weeks will have skydiving every day and will be happening w.26-31 (with the exception of w.27 for Summermeet).

All of us have plenty to do, wants to get the most out of our spare time and wants to skydive as much as possible. That’s exactly why it is necessary that we all help out to keep the skydiving going as smooth as possible. 

If you have the possibility of being off work Fridays and able to take manifest days, then please choose Fridays. If you haven’t before taken manifest during skydiving weeks, then please do.
- I would like to request that everyone thinks of your fellow Aros members and not only choose ”the more easy” days, spread out and take one of each and everyone will benefit.

If a manifest day is missing a manifestor, I will assign it to one of those that haven’t yet booked their days. That will happen the latest 1 months before the actual day. So make sure to book yourself in the manifest calendar, it’s usually more positive to be able to choose yourself.

Swap of days? Of course you can do that. First talk amongst your friends and try to switch in between yourselves, the next step is to ask on our Facebook group. If you’re in no shortage of cash, there have been a few people being willing to take on manifest days for a fee, all that you settle between the two of you. Although(!) for all swap of days, I want to be informed so I can update the calendar with correct name for each day.
- Would you be interested in taking manifest days for a reward, send a PM to me.

// Head of Manifest (Manifestansvarig), manifest[a]fkaros.se

 

Svenska Fallskärmsklubben Aros

076-1403282
[javascript protected email address]

 

Karta / Adresser...